menu

Formularz recenzji

„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”


FORMULARZ RECENZJI WYDAWNICZEJ

Procedura recenzowania zgodna z modelem double-blind review.


I.Tytuł artykułu.

II.Treść recenzji (objętość zależy od uznania recenzenta, przy czym przy formułowaniu opinii prosimy o uwzględnienie odpowiedzi na poniższe pytania):

1. Czy zagadnienie przedstawione w artykule jest istotne z naukowego punktu widzenia?
2. Czy artykuł wzbogaca stan badań? Czy jest to opracowanie oryginalne (nie jest kompilacją wcześniejszych znanych już publikacji)?
3. Czy cel artykułu jest wyraźnie określony i zrealizowany?
4. Czy zagadnienie zostało przedstawione w sposób zrozumiały?
5. Czy artykuł ma logiczny układ?
6. Czy autor zna i wykorzystuje literaturę przedmiotu?
7. Czy artykuł jest poprawny pod względem językowo-stylistycznym?
Jeżeli artykuł jest kierowany do publikacji pod warunkiem dokonania zmian, prosimy o ich określenie.

III. Decyzja co do publikacji
(proszę zakreślić właściwą opcję)

Artykuł nadaje się do publikacji w przedstawionej formie
Artykuł nadaje się do publikacji po dokonaniu zmian sugerowanych przez recenzenta
Poprawiona wersja artykułu musi być skierowana do akceptacji recenzenta
Artykuł nie nadaje się do publikacji

IV. Podpis recenzentaUniversity of Łódź