menu

Dla autorów

Artykuł proponowany do publikacji wysyłamy pocztą elektroniczną na adres: teksty literaturoznawcze: marzenaw@uni.lodz.pl; teksty dziennikarskie:mowors@uni.lodz.pl. Autorów zamieszkałych w Łodzi prosimy ponadto o złożenie wydruku (w 1 egzemplarzu) - tekstów literaturoznawczych, teoretycznych i metodycznych: w sekretariacie katedr polonistycznych (Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173; III piętro, pok. 3.94) na półce redaktora (dr hab. Marzena Woźniak-Łabieniec), natomiast tekstów dziennikarskich: w sekretariacie Katedry Dziennikarstwa UŁ (dla dr hab. Moniki Worsowicz). Do artykułu dołączamy wypełnioną "Umowę ze współautorem", której podpisanie (po uzupełnieniu danych) jest warunkiem publikacji - formularz na stronie: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/index.php/main:download (umowy - wzory).
Artykuł musi zawierać (w tym samym pliku, na końcu) streszczenie (o objętości 700-1000 znaków ze spacjami) w języku polskim i angielskim. Na język angielski przekładamy również tytuł artykułu poprzedzający streszczenie.
Prosimy o dołączenie biogramu naukowego oraz danych kontaktowych (aktualnego adresu poczty elektronicznej, telefonu). Doktoranci załączają rekomendację promotora.
O przyjęciu tekstu do druku decyduje redakcja i recenzje wydawnicze.

Wraz z artykułem przesyłamy - w osobnym pliku - następujące dane:

1. Nazwisko.
2. Imię.
3. Adres e-mail (na serwerze jednostki macierzystej, jeśli prywatny — za wyraźną zgodą).
4. Afiliacja – nazwa jednostki.
5. Tytuł oryginalny artykułu.
6. Tytuł w języku angielskim.
7. Język artykułu.
8. Streszczenie w języku polskim.
9. Streszczenie w języku angielskim.
10. Słowa kluczowe w języku polskim (każde słowo/fraza oddzielone średnikami w jednym wierszu).
11. Słowa kluczowe w języku angielskim (każde słowo/fraza oddzielone średnikami w jednym wierszu).
12. Liczba stron [wypełnia redakcja].
13. Zakres stron [wypełnia redakcja].

ZASADY RECENZOWANIA

Redakcja przyjęła zasady recenzowania rekomendowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

1. Publikacja oceniana jest przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, przy czym autorzy i recenzenci nie są ujawniani ( double-blind review proces );

2. Ocena dotyczy wartości merytorycznej tekstu (określa nowatorstwo tematu, oryginalność, stopień realizacji założeń, wykorzystanie literatury przedmiotu i uwzględnienie dotychczasowego stanu badań; klarowność wywodu i poziom językowy artykułu).
Opinia sporządzana jest w formie pisemnej i zawiera jasną sugestię co do publikacji bądź odrzucenia tekstu. (por. zakładka: Formularz recenzji)

3. Lista recenzentów współpracujących podawana będzie do publicznej wiadomości raz do roku w ostatnim woluminie pisma oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej w ostatnim kwartale danego roku;

4. W przypadku tekstu w języku obcym jeden z recenzentów to osoba afiliowana w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy;


W TROSCE O RZETELNOŚĆ NAUKOWĄ

Autorzy zobowiązani są do podania informacji na temat podmiotów, które miały wpływ na powstanie i kształt publikacji (np. udział merytoryczny, źródło finansowania badań, których wyniki prezentowane są w artykule).

1. Jeżeli artykuł powstał w ramach grantu, prosimy o podanie jego nazwy i numeru umowy.
2. Autor artykułu podpisuje oświadczenie, iż jego dzieło nie narusza niczyich praw autorskich i licencyjnych oraz podpisuje umowę z Wydawnictwem zamieszczoną na stronie: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/index.php/main:cms,forauthors (umowa ze współautorami)

3. W przypadku artykułów posiadających więcej niż jednego autora należy określić wkład poszczególnych osób w powstanie publikacji (podać informacje o ich afiliacji; określić autorstwo koncepcji, założeń i metod badawczych wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji; jeśli artykuł składa się z podrozdziałów lub osobno tytułowanych akapitów - określić autorstwo poszczególnych części itp. Główną odpowiedzialność za prawdziwość podanych informacji ponosi osoba zgłaszająca artykuł.

Powyższa procedura służy wyeliminowaniu przypadków „ghostwriting” oraz „guest authorship”, które przeczą dobrym obyczajom w nauce. Wykryte przez redakcję przypadki nieuczciwości będą dokumentowane i ujawniane a informacje o nich przekazywane do instytucji i towarzystw naukowych.

ZASADY REDAGOWANIA

Techniczne opracowanie tekstu

INFORMACJA DLA AUTORÓW

Artykuł proponowany do publikacji powinien być zredagowany w edytorze Word zgodnie z następującymi zasadami:

1. Format A4; wszystkie marginesy po 2,5 cm. Czcionka tekstu: Times New Roman 12 pkt; czcionka przypisów: Times New Roman 10 pkt. Interlinia tekstu: 1,5; interlinia przypisów: 1. Wcięcie akapitowe w tekście i w przypisach: 1,25 cm. Tekst artykułu oraz przypisy wyrównane do lewego marginesu, bez dzielenia wyrazów.

2. Imię i nazwisko Autora w lewym górnym rogu, pogrubione; prosimy o opatrzenie nazwiska odsyłaczem do przypisu w postaci gwiazdki, a w przypisie podanie afiliacji Autora wraz z dokładnym adresem pocztowym reprezentowanej instytucji (wg kolejności: tytuł naukowy, uczelnia, wydział/lub instytut, katedra/zakład, adres pocztowy, e-mail)

3. Tytuł tekstu: wyśrodkowany, pogrubiony, prostą czcionką; jeśli artykuł powstał w ramach grantu, prezentuje wyniki badań mających własne źródło finansowania, w jego powstaniu miały udział inne podmioty itp., tytuł należy opatrzyć odsyłaczem do przypisu i podać stosowną informację.

4. Śródtytuły (jeśli są): oddzielone przed i po odstępem (1 wers), wyśrodkowane, pogrubione.

5. Każdy element graficzny (tabela, wykres, fotografia itp.) w tekście powinien być opatrzony tytułem (np.: Tabela 3 Xxxxx) oraz informacją o źródle (Źródło: xxxxx).

6. Wyróżnienia w tekście: pogrubione; prosimy o niestosowanie innych rodzajów wyróżnień.

7. Cytaty krótsze niż 3 wersy: bez wyodrębnienia z tekstu zasadniczego, w cudzysłowie typograficznym („”); cytat w cytacie: cudzysłów francuski («»).

8. Cytaty dłuższe (min. 3 wersy): oddzielone przed i po odstępem (1 wers), czcionka 10 pkt., wcięcie akapitowe pierwszego wersu 1,25 cm; prosimy starannie sprawdzić poprawność zamieszczanych cytatów oraz przestrzegać granic wersów w tekstach poetyckich.

9. Prosimy o podawanie dokładnej lokalizacji cytatów.

10. Osoby wymieniane w tekście po raz pierwszy prosimy identyfikować pełnym imieniem i nazwiskiem.

11. Tytuły utworów (książek, artykułów, wierszy): bez cudzysłowu, kursywą.

12. Tytuły gazet, czasopism, programów telewizyjnych: w cudzysłowie typograficznym, bez kursywy.

13. Słowa i zwroty obcojęzyczne: kursywą.

14. Uwagi odautorskie (w tym opuszczenia w cytatach): w nawiasach kwadratowych.

15. Przypisy prosimy umieszczać u dołu strony i redagować wg wzoru tradycyjnego (proszę stosować w: zamiast [w:]):

Przykłady:

L. Manovich, Język nowych mediów, przekł. P. Cypryański, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, s. 83.
K. Szymanek, Porównanie, w: tenże, Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, PWN, Warszawa 2008, s. 239.
M. Filiciak, Użytkownik jako producent. Ku genealogii nowych mediów, w: Nowa audiowizualność – nowy paradygmat kultury?, red. E. Wilk, I. Kolasińska-Pasterczyk, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008, s. 264.
E. Pleszkun-Olejniczakowa, Polacy i Żydzi we współczesnym reportażu radiowym, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2007, nr 9, s. 388–390.
Nawigacja jest kluczowym elementem design’u gazet, z J. Mignonem rozm. J. Urbanowicz, http://mediacafepl.blogspot.com/2005/11/nawigacja-jest-kluczowym-elementem.html [dostęp: 18.06.2009].

16. W przypisach dla pozycji wcześniej cytowanych prosimy o stosowanie skrótów pol-skich (dz. cyt., por., zob., tamże, tenże, taż, red., cyt. za:).
Przy drugim i kolejnych cytowaniach różnych dzieł tego samego autora prosimy po-dawać początek tytułu z wielokropkiem (np. L. Manovich, Język…, s. 266) lub cały tytuł, jeśli jest krótki (np. K. Szymanek, Porównanie, s. 239).
Przy drugim i kolejnych cytowaniach jedynego przywoływanego dzieła danego autora prosimy podawać jedynie inicjał imienia, nazwisko, skrót „dz. cyt.” i numer strony (np. L. Manovich, dz. cyt., s. 266).
Prosimy o podawanie numeru i ew. innych oznaczeń wydania książki (np. wyd. 4 zm. i uzup.) oraz nazwiska tłumacza.

17. Warunkiem publikacji jest przygotowanie dwóch wersji opisu bibliograficznego: tradycyjnej i zgodnej z formatem POLindex (styl Chicago).

a) wzory opisu bibliograficznego — styl tradycyjny:

Prosimy podawać pełne imiona autorów, redaktorów, tłumaczy; pełne nazwy wydawnictw oraz zakresy stron artykułów opublikowanych w czasopismach i tomach zbiorowych. Prosimy stosować w: zamiast [w:].
Eco Umberto, Nieobecna struktura, przekł. Adam Weinsberg, Paweł Bravo, Wydawnictwo KR, Warszawa 1996.
Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia, red. M. Hopfinger, wyd. 2 popr., Oficyna Naukowa, Warszawa 2005.
Fikus Dariusz, Łamigłówka, „Rzeczpospolita” 1991, nr 253, s. 6–7.
Poczobut Robert, Ontologia umysłu: niemożliwa czy niezbędna? Impresje metodologiczne, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2003, nr 4, s. 203–218.
Warda Michał, Orła cień – nowe oblicze „Rzeczpospolitej”, http://www.digit.pl/artykuly/48375/Orla. cien.Nowe.oblicze.Rzeczpospolitej.html [dostęp: 18.06.2009].
b) wzory cytowań do bazy POL-index — styl Chicago:

PRZYKŁAD STYLU CHICAGO DLA ARTYKUŁU NAUKOWEGO:

W przypadku publikacji w czasopiśmie oczekujemy: nazwiska i imienia autora, roku, tytułu artykułu, tytułu czasopisma, zeszytu i stron, na której znajduje się publikacja.

Przykład 1.
Tytuł: „Zastosowanie algorytmów genetycznych w optymalizacji sterowania ruchów roboczych suwnicy pomostowej”
Czasopismo: Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
Autor: Kawlewski Krzysztof, Eugeniusz Świtoński
Rok: 2013
Tom: 19
Nr Zeszytu: 1
Strony: 37–41.
Kawlewski Krzysztof, Eugeniusz Świtoński. 2013. „Zastosowanie algorytmów gene-tycznych w optymalizacji sterowania ruchów roboczych suwnicy pomostowej”. Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze 19 (1) : 37–41.
Uwaga:
Proszę zwrócić uwagę na oddzielenie partii danych kropkami, natomiast cudzysłowu używamy przy oznaczeniu tytułu artykułu. Zastosowanie tej techniki zdecydowanie polepszy czytelność wpisu.
Numer zeszytu wpisujemy w nawiasie.
Znaku dwukropka używamy przed wstawieniem numeru stron, na których został za-mieszczony artykuł w danym czasopiśmie.
Wyjątek — jeśli imienia autora nie można napisać w pełnej wersji, prosimy wpisać inicjał imienia.

PRZYKŁAD STYLU CHICAGO DLA KSIĄŻKI:

Przykład 2.
Tytuł: Subkultury destrukcji. Studium metodologiczno-kryminalistyczne
Autor: Bronowska Krystyna, Elżbieta Żywucka-Kozłowska, Dariusz Czekan
Rok: 2009
Miejsce wydania: Szczecin
Wydawnictwo: Wydawnictwo PrintGroup
Bronowska Krystyna, Elżbieta Żywucka-Kozłowska, Dariusz Czekan. 2009. Subkul-tury destrukcji. Studium metodologiczno-kryminalistyczne. Szczecin: Wydawnictwo PrintGroup.
Uwaga:
Proszę zwrócić uwagę na dwukropek między miejscem wydania a wydawnictwem.
PRZYKŁAD STYLU CHICAGO DLA ROZDZIAŁU W KSIĄŻCE:
Prosimy o wpisanie w pierwszej kolejności nazwiska i imienia autora (autorów) publikacji, następnie roku, tytułu rozdziału książki, tytułu książki, miejsca wy-dania oraz wydawnictwa.

Przykład 3.
Tytuł: W poszukiwaniu obiektywnych metod pomiaru jakości usług medycznych
Autor: Lewandowski Roman, Ireneusz Kowalski
Książka: Współczesne wyzwania strukturalne i menedżerskie w ochronie zdrowia
Rok: 2008
Wydawnictwo: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
Strony: 253–266.
Lewandowski Roman, Ireneusz Kowalski. 2008. W poszukiwaniu obiektywnych me-tod pomiaru jakości usług medycznych. W Współczesne wyzwania strukturalne i me-nedżerskie w ochronie zdrowia, 253–266. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsz-tynie.

Uwaga:
po tytule książki należy postawić przecinek.
Jeśli w wpisie bibliograficznym pojawia się miejsce wydania, należy je wpisać przed wydawnictwem.
W przypadku wystąpienia nazwy miejscowości w nazwie wydawnictwa nie należy wprowadzać dwa razy miejsca wydania.

University of Łódź