menu

Strona główna

Publikacja Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica (ISSN 1505-9057) należy do serii zeszytów naukowych Uniwersytetu Łódzkiego. Jest kontynuacją periodyków specjalistycznych wydawanych od 1955 roku (por. Historia). Zawiera teksty literaturoznawcze, teoretycznoliterackie, metodyczne i dziennikarskie.

Pismo jest KWARTALNIKIEM. Znajduje się na liście B MNiSW (12 punktów).

Trzy numery w roku są literaturoznawcze; najczęściej tematyczne lub gromadzące teksty o literaturze różnych epok oraz artykuły teoretycznoliterackie i metodyczne.
Jeden numer w roku zawiera materiały z zakresu dziennikarstwa.

Wszystkie numery są recenzowane zgodnie z modelem double-blind review.

Przyjmujemy teksty w języku polskim oraz w językach kongresowych.

Od 2013 roku periodyk posiada dwie tożsame wersje: elektroniczną i papierową.
Na stronie internetowej (w zakładce: Artykuły online) zostały zamieszczone pełne wersje artykułów z abstraktami angielskimi (od roku 2010) oraz abstrakty w języku angielskim z numerów z lat 2008-2009.

Pełne treści artykułów (z numerów od roku 2011) udostępniane są sukcesywnie również w Repozytorium UŁ (link poniżej), które umożliwia wyszukiwanie informacji o publikacjach poprzez numer czasopisma, słowa kluczowe, autorów i tytuł.

Repozytorium

University of Łódź